About Radha Krishna Ashram

“Brindavan so van nahi, Nandgaon so gaon
Banshivat so vat nahin, Shree Krishn naam so naam”

“Gopika shat kati bhi Raas leela vibhu sith
Banshi Rav sama keerm Banshivat namo stute”

“Brindavane vate banshi, praoage maoarath
Gayanya akshay khyat, kalpastu Purushottume
Nishkumbh: khal lankaya, eategha panch gha vat
Eaitesu vat mulesu, sada nivsati makhav”

lord-romance

About Trust

SHRI RAGHUVAR CHARTIABLE TRUST is a private chartiable trust set up to service the devotees of the supreme being. The Radha Krishna Ashram is the first offering of the trust.
null

Mr. Vinod Kumar Singhal

Chairman
null

Mr. Gopal Agarwal

President
null

Mr. Bimal Kumar Singhal

Treasurer
null

Mr. Rajinder Kumar Singhal

Secreatary
null

Mr. Jagmohan Garg

Patrons